Učestala pitanja i odgovori

Kako bi Vas usmjerili na tražene informacije!

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

UÄŒESTALA PITANJA I ODGOVORI

1. Cijena vode i odvodnje, elementi cijene i tko je odreÄ‘uje?

Cijenu vode i odvodnje plaćaju svi korisnici građevina ili građevinskog zemljišta priključeni na objekte i uređaje komunalne infrastrukture što je određeno PRAVILNIKOM o načinu i uvjetima isporuke usluge vodoopskrbe i odvodnje, čemu prethodi postupak izdavanja suglasnosti i zadovoljavanje tehničko-tehnoloških uvjeta opisanih u dokumentu OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNE USLUGE i ODLUCI o odvodnji otpadnih voda za područje Grada Duge Resa.

Elementi cijene vodoopskrbe : varijabilni dio, fiksni dio, naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda, naknada za razvoj.

 • Varijabilni dio cijene vode (kn/m3) je obračun po količinskom utroÅ¡ku vode
 • Fiksni dio cijene je (kn/mjesečno) je mjesečni pauÅ¡al po vodomjeru ili računu
 • Naknada za koriÅ¡tenje i naknada za zaÅ¡titu voda predstavljaju prihod Hrvatskih voda, a Komunalno Duga Resa d.o.o. ih obračunava i prosljeÄ‘uje sredstva Hrvatskim vodama prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva.
 • Naknada za razvoj je prihod isporučitelja vodne usluge (Komunalno Duga Resa d.o.o.) a donosi je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. To su sredstva koriÅ¡tena za sufinanciranje i sudjelovanje u razvojnim projektima gradnje komunalnih vodnih graÄ‘evina naÅ¡eg javnog vodoopskrbnog sustava.

Elementi cijene odvodnje : varijabilni dio, fiksni dio, provod kroz južni kolektor, naknada za razvoj odvodnje

 • Varijabilni dio cijene odvodnje (kn/m3) je obračun sakupljanja otpadnih voda izjednačenih sa količinom isporučene vode.
 • Fiksni dio cijene je (kn/mjesečno) je mjesečni pauÅ¡al po računu
 • Provod kroz južni kolektor je dio cijene koja se obračunava (kn/m3) sukladno cjeniku iste usluge koju pruža Vodovod i kanalizacija Karlovac.
 • Naknada za razvoj je prihod isporučitelja vodne usluge (Komunalno Duga Resa d.o.o.) a donosi je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. To su sredstva koriÅ¡tena za sufinanciranje i sudjelovanje u razvojnim projektima gradnje komunalnih vodnih graÄ‘evina naÅ¡eg javnog sustava odvodnje.

Tko određuje cijenu javne vodoopskrbe i odvodnje?

 Na prijedlog cijene trgovačkog druÅ¡tva Komunalno Duga Resa d.o.o., temeljem čl. 207. Zakona o vodama (NN 153/09) i čl. 3.-6. Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troÅ¡kova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10) Gradonačelnik grada Duge rese donosi ODLUKU o prethodnoj suglasnosti na cijene vodnih usluga koje pruža Komunalno Duga Resa d.o.o. Cijene naÅ¡ih usluga se nalaze na naÅ¡im web stranicama pod kategorijom korisnici.

2. Kako se utvrÄ‘uje potroÅ¡nja vode?

Potrošnja vode mjeri se protočnim vodomjerom. Obračun potrošene vode se utvrđuje očitavanjem vodomjera koje se za stambene jedinice vrši jednom godišnje, dok se za gospodarske subjekte očitavanje vrši na mjesečnoj razini. Stambenim jedinicama (domaćinstva) se razlikom očitanih kubnih metara tekuće godine i prošlog očitavanja ispostavlja račun za utrošenu vodu. Budući da se mjesečni obračun zasniva na pretpostavljenim količinama vode iz prethodne godine, nastaje razlika koja može biti iznad ili ispod pretpostavljene što se poravnava završnim obračunom koji se izdaje početkom sljedeće godine. Gospodarskim subjektima (pravne osobe) se računi ispostavljaju sa izmijenjenim varijabilnim dijelom cijene sukladno mjesečnom očitavanju količine isporučene vode. Prigovore na ispostavljene račune korisnici mogu podnijeti u pismenom obliku u Komunalno Duga Resa d.o.o. od primitka istih. Potrošač je dužan vodomjerno okno i vodomjer učiniti dostupnim radnicima Komunalnog.

3. Kako reklamirati račun?

Reklamacija računa se može podnijeti u poslovnim jedinici Komunalnog Duga Resa d.o.o. ( Kolodvorska 1, 47250 Duga Resa), osobno ili putem pošte ili na fax: 047/845 117, te putem našeg kontakt obrasca -kliknite- (http://komunalno-dugaresa.hr/index.php?id=55 ). Prije podnošenja reklamacije obavezno očitajte stanje na vodomjeru, kako bi mogli izvršiti korekciju obračuna u slučaju da je reklamacija utemeljena.

4. Kako se vrši kontrola ispravnosti vodomjera?

Izmjenu i baždarenje vodomjera vrši Komunalno Duga Resa d.o.o. , prema važećim propisima koji reguliraju baždarenje vodomjera za hladnu vodu. Vodomjer se smatra ispravnim ako mu odstupanja u radu nisu veća od dozvoljenih po Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo. U slučaju neispravnosti vodomjera, odnosno ako se utvrdi da su odstupanja u radu vodomjera veća od dozvoljenih po nadležnom tijelu:

 •  troÅ¡kove umjeravanja vodomjera plača Komunalno Duga Resa d.o.o.
 • obračun potroÅ¡nje vode se ispravlja prema utvrÄ‘enom prosjeku ili nastaloj greÅ¡ci.

5. Kako se vrši popravak vodomjera?

Oštećenje ili kvar na priključku ili vodomjeru, je potrošač dužan prijaviti dežurnoj službi u što hitnijem vremenu. Popravak vodovodnog priključka i zamjenu vodomjera vrši Komunalno. Za popravak vodovodnog priključka nije potrebna dozvola vlasnika građevine, ali je Komunalno dužno vlasnika prethodno obavijestiti ukoliko se ne radi o prijeko potrebnoj hitnoj intervenciji. Potrošač ne smije na vodovodnom priključku izvršiti nikakve preinake bez suglasnosti Komunalnog Duga Resa d.o.o.

6. Koliko je važno dojaviti kvar ili puknuće na distribucijskoj mreži?

Vrlo je važno što prije dojaviti uočeni kvar dežurnoj službi (isporučitelju) ili na bilo koji broj poslovne jedinice za vrijeme radnog vremena koja se nalaze na našoj kontakt listi, a poslije radnog vremena na telefon 047/ 844 280 koji je prespojen na dežurnu službu. Kvar će biti uklonjen na trošak Komunalnog društva, ukoliko kvar nije izazvan radnjama korisnika, u kojem ćemo slučaju popravak izvršiti na račun korisnika.

7. Upotreba javnih hidranata?

Voda iz javnih hidranata služi samo za potrebe vatrogasne službe u slučaju gaÅ¡enja požara, o čemu je vatrogasna služba dužna izvijestiti vodovod u sljedeća 24 sata od gaÅ¡enja požara. 

8. U kojm situacjama dolazi do obustavljanja isporuke vode?

Komunalno društvo ima pravo, uz najavu, ograničiti ili obustaviti isporuku vode u sljedećim situacijama:

 • radi planiranih radova pregleda i popravaka vodoopskrbnog sustava i mjerno regulacionih ureÄ‘aja 
 • neposredne opasnosti po život i imovinu graÄ‘ana koja bi mogla nastati daljnim koriÅ¡tenjem vode iz vodoopskrbnog sustava 
 • ako korisnik ne plaća cijenu za komunalnu uslugu u rokovima i na način utvrÄ‘en Pravilnikom o opskrbi vodom
 • ako korisnik namjerno pokvari vodomjer
 • ako korisnik ne poÅ¡tuje upute i odredbe o racionalnom koriÅ¡tenju vode uslijed viÅ¡e sile
 • ako pri očitavanju vodomjera ili na drugi način, komunalno utvrdi da se zbog neispravnosti unutarnje instalacije gube znatno veće količine vode od dosadaÅ¡njeg prosjeka.
 • ako korisnik u zadanom roku ne izvrÅ¡i popravak instalacije,
 • ako se korisnik ne pridržava odredbi Ugovora o isporuci vode u kojem su regulirani meÄ‘usobni odnosi izmeÄ‘u korisnika i Komunalnog Duga resa d.o.o.
 • ako korisnik nakon pisanog upozorenja ne izgradi vodomjerno okno neposredno iza regulacijske linije, odnosno ne dovede ga u takvo stanje da se u njemu može vrÅ¡iti nesmetani rad
 • ako korisnik poduzima radnje koje uzrokuju povećane troÅ¡kove održavanja vodovodnog priključka ili funkcioniranja vodoopskrbnog sustava
 • ako se ˝korisnik˝ samovoljno priključi na vodoopskrbni sustav
 • kod otklanjanja nedostatka ili nepravilnosti na unutarnjoj vodovodnoj instalaciji i ureÄ‘ajima koji mogu prouzrokovati veće Å¡tete ili znatnije utjecati na održavanje sanitarnog minimuma
 • ako korisnik dozvoli koriÅ¡tenje vode preko svoje vodovodne instalacije drugim korisnicima
 • u drugim slučajevima koje su regulirane odlukama i pravilnicima, kojim Komunalno Duga Resa d.o.o. propisuje uvjete priključenja na vodne graÄ‘evine javne vodoopskrbe i isporuke vode ZaÅ¡to i kada se obračunavaju kamate? Obračunavanje kamata na zakaÅ¡njela plaćanja je zakonska obveza, a način obračuna i visina kamata je takoÄ‘er propisano zakonom.

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!