Kanalizacijski priključci

Zahtjev za priključenje i opis postupka!

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

Postupanje u slučajevima priključenja nezakonito izgrađenih zgrada na komunalne vodne građevine-molimo Vas pročitati prije ispunjavanja zahtjeva za priključenje.

Uputa_prikljucenje_nezakonito_izgradenih_gradevina.pdf

Obzirom na brojne upite isporučitelja vodnih usluga Ministarstvo poljoprivrede 21. veljače 2014. godine donosi upute o postupanju kod zahtjeva za priključenje na komunalne vodne građevine za nezakonito izgrađene građevine.

ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

Zahtjev_za_prikljucenje_na_vodne_gradevine.pdf

Molimo Vas da obratite pozornost na dokumentaciju opisanu kroz točke priloga, kako bismo Vaš zahtjev mogli pravovaljano provesti.

KANALIZACIJSKI PRIKLUČCI

Vlasnici postojećih građevina odnosno drugih nekretnina ili onih koje će se tek izgraditi na području Grada Duga Rese, dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju, kada je takav sustav izgrađen u naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina, odnosno druga nekretnina i kada su osigurani uvjeti za priključenje na te sustave, sukladno ovoj odluci o priključenju.

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu suglasno ovoj odluci podnijeti zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu, u svrhu navodnjavanja, ali se pritom ne mogu obvezati na takvo priključenje.

Postupak priključenja

Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.

Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine odnosno vlasnik neke druge nekretnine.

Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju vodnih usluga

Zahtjev za priključenje novoizgrađene građevine, mora se podnijeti pravovremeno, prije uporabe građevine.

Kako bi naručitelj realizirao priključak na komunalnu infrastrukturu, podnositelj zahtjeva mora predati (preslike ili fotokopije) sljedeće dokumente :

Za građevine izgrađene prije 15. veljače 1968.

 • Uvjerenje područnog ureda za katastar - ispostava Duga Resa da je objekt sagrađen prije 15. Veljače 1968. god.
 • Kopija katastarskog plana
 • Vlasnički list ( izvadak iz zemljišne knjige) na stariji od 6 mjeseci ili kupoprodajni ugovor
 • Iskaz površina- nije potreban za priključenje na sastav javne odvodnje
 • Suglasnost Grada ili Općine o priključenju građevine na sustav komunalne infrastrukture
 • Kopija osobne iskaznice i OIB
 • Priložiti dokaze da je podnositelj zahtjeva sudjelovao u troškovima izgradnje komunalnih vodnih građevina, odnosno potvrdu mjesnog Odbora o sudjelovanju u troškovima izgradnje.

Za građevine poslije 15. veljače 1968:

 • Pravomoćna građevinska dozvola ili pravomoćni akt na temelju kojega se može graditi
 • Glavni projekt na uvid (vraća se odmah) - nije potrebno za priključenje na sustav javne odvodnje
 • Kopija katastarskog plana 1 : 1000
 • Prva stranica glavnog projekta - nije potrebno za priključenje na sustav javne odvodnje
 • Iskaz površina samostalnih uporabnih cjelina (stanova, apartmana, garaža, poslovnih prostora i sl.) - iz glavnog projekta- nije potrebno za priključenje na sustav javne odvodnje
 • Vlasnički list ( izvadak iz zemljišne knjige) ne stariji od 6 mjeseci ili kupoprodajni ugovor - potrebno samo u slučaju kad građevinska dozvola ili akt o gradnji ne glasi na podnositelja zahtjeva
 • Suglasnost Grada ili Općine o priključenju građevine na sustav komunalne infrastrukture
 • Priložiti dokaze da je podnositelj zahtjeva sudjelovao u troškovima izgradnje komunalnih vodnih građevina, odnosno potvrdu mjesnog Odbora o sudjelovanju u troškovima izgradnje. Kopija osobne iskaznice i OIB

Realizacija priključaka

Realizacija priključka započinje podnošenjem zahtjeva za priključenje, koji se nalazi na vrhu stranice (prilikom podnošenja zahtjeva stranka je dužna uplatiti troškove obrade zahtjeva i izdavanja tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja u visini od 200 kn uvećano za PDV) uz koje tražitelj prilaže gore navedenu dokumentaciju na uvid.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (koji je stupio na snagu 18.05.2013. godine) isporučitelj usluge odvodnje otpadnih voda Komunalno Duga Resa d.o.o. samostalno izdaje Potvrdu o dozvoli priključenja građevine ili druge nekretnine na komunalne vodne građevine koju je do sada izdavalo Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove, Odjel inspekcijskog nadzora.
Ukoliko su ispunjeni svi uvjeti za priključenje isporučitelj Komunalno Duga Resa d.o.o. izdaje predračun za tehničko-tehnološke uvjete priključenja i Odluku o odobravanju priključenja, te se sklapa Ugovor koji sadržava podatke o građevini koja se priključuje (mjesto i adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i sl. ) a prilaže mu se i specifikacija vodovodnog materijala i utrošenog rada (izuzevši ugovor o priključenju gdje se primjenjuje plaćanje solidarne cijene).
Tražitelj priključka ostvaruje pravo na priključak podmirivanjem troškova tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja, a tehnička služba Komunalno Duga Resa d.o.o. organizira realizaciju priključka po uvjetima sklopljenim u ugovoru.

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!