Kanalizacijski priključci

Zahtjev za priključenje i opis postupka!

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

Postupanje u slučajevima priključenja nezakonito izgrađenih zgrada na komunalne vodne građevine-molimo Vas pročitati prije ispunjavanja zahtjeva za priključenje.

Uputa_prikljucenje_nezakonito_izgradenih_gradevina.pdf

Obzirom na brojne upite isporučitelja vodnih usluga Ministarstvo poljoprivrede 21. veljače 2014. godine donosi upute o postupanju kod zahtjeva za priključenje na komunalne vodne građevine za nezakonito izgrađene građevine.

Zahtjevi korisnika za priključenje na komunalne vodne građevine-sustav javne odvodnje

KANALIZACIJSKI PRIKLUÄŒCI

Vlasnik nekretnine dužan je priključiti svoju nekretninu na komunalne vodne građevine sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine, koju donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na prijedlog Isporučitelja.

Vlasnik nekretnine dužan je priključiti svoju nekretninu na komunalne vodne graÄ‘evine na način propisan ovim Općim i tehničkim uvjetima. Objavljenim na web stranici: http://www.komunalno-dugaresa.hr/index.php?id=40 

Postupak priključenja

Postupak za priključenje na komunalne vodne graÄ‘evine započinje podnoÅ¡enjem pisanog zahtjeva za priključenje neposredno Isporučitelju.

Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine odnosno vlasnik neke druge nekretnine.

Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju vodnih usluga.

Zahtjev za priključenje novoizgrađene građevine, mora se podnijeti pravovremeno, prije uporabe građevine.

Kako bi naručitelj realizirao priključak na komunalnu infrastrukturu, podnositelj zahtjeva mora predati (preslike ili fotokopije) sljedeće dokumente :

Vlasnik građevine:

 • Dokaz o pravu vlasniÅ¡tva nekretnine,
 • Odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava graÄ‘enje,
 • Kopija katastarskog plana s ucrtanim položajem nekretnine,
 • Uvjerenje o indetifikaciji katastarske i zemljiÅ¡noknjižne čestice,
 • pisanu suglasnost vlasnika nekretnine koja nije u vlasniÅ¡tvu podnositelja zahtjeva, ovjerenu kod javnog bilježnika ili ugovor o zasnivanju prava služnosti, ukoliko je potrebno izvesti komunalnu vodnu graÄ‘evinu preko iste;

 

Korisnik građevine:

 • uz gore navedeno i dokaz o pravu koriÅ¡tenja nekretnine;
 • pisano ovlaÅ¡tenje ili pisanu suglasnost vlasnika nekretnine za podnoÅ¡enje zahtjeva za priključenje; 

Realizacija priključaka

 • Realizacija priključka započinje podnoÅ¡enjem zahtjeva za priključenje, koji se nalazi na vrhu stranice (prilikom podnoÅ¡enja zahtjeva stranka je dužna uplatiti troÅ¡kove obrade zahtjeva i izdavanja tehničko-tehnoloÅ¡kih uvjeta priključenja u visini od 200,00 kn uvećano za PDV) uz koje tražitelj prilaže gore navedenu dokumentaciju na uvid,
 • Ukoliko su ispunjeni svi uvjeti za priključenje isporučitelj Komunalno Duga Resa d.o.o. izdaje predračun za tehničko-tehnoloÅ¡ke uvjete priključenja i Odluku o odobravanju priključenja, te se sklapa Ugovor koji sadržava podatke o graÄ‘evini koja se priključuje (mjesto i adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i sl. ) a prilaže mu se i specifikacija vodovodnog materijala i utroÅ¡enog rada (izuzevÅ¡i ugovor o priključenju gdje se primjenjuje plaćanje solidarne cijene),
 • Tražitelj priključka ostvaruje pravo na priključak podmirivanjem troÅ¡kova tehničko-tehnoloÅ¡kih uvjeta priključenja, a tehnička služba Komunalno Duga Resa d.o.o. organizira realizaciju priključka po uvjetima sklopljenim u ugovoru,
 • Ako za priključenje ne postoje tehničko tehnoloÅ¡ki uvjeti, zahtjev za priključenje će se odbiti;

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!