Kanalizacijski priključci

Zahtjev za priključenje i opis postupka!

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

Postupanje u slučajevima priključenja nezakonito izgrađenih zgrada na komunalne vodne građevine-molimo Vas pročitati prije ispunjavanja zahtjeva za priključenje.

Uputa_prikljucenje_nezakonito_izgradenih_gradevina.pdf

Obzirom na brojne upite isporučitelja vodnih usluga Ministarstvo poljoprivrede 21. veljače 2014. godine donosi upute o postupanju kod zahtjeva za priključenje na komunalne vodne građevine za nezakonito izgrađene građevine.

KANALIZACIJSKI PRIKLUČCI

Vlasnik nekretnine dužan je priključiti svoju nekretninu na komunalne vodne građevine sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine, koju donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na prijedlog Isporučitelja.

Vlasnik nekretnine dužan je priključiti svoju nekretninu na komunalne vodne građevine na način propisan ovim Općim i tehničkim uvjetima. Objavljenim na web stranici: http://www.komunalno-dugaresa.hr/index.php?id=40 

Postupak priključenja

Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine započinje podnošenjem pisanog zahtjeva za priključenje neposredno Isporučitelju.

Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine odnosno vlasnik neke druge nekretnine.

Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju vodnih usluga.

Zahtjev za priključenje novoizgrađene građevine, mora se podnijeti pravovremeno, prije uporabe građevine.

Kako bi naručitelj realizirao priključak na komunalnu infrastrukturu, podnositelj zahtjeva mora predati (preslike ili fotokopije) sljedeće dokumente :

Vlasnik građevine:

 • Dokaz o pravu vlasništva nekretnine,
 • Odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava građenje,
 • Kopija katastarskog plana s ucrtanim položajem nekretnine,
 • Uvjerenje o indetifikaciji katastarske i zemljišnoknjižne čestice,
 • pisanu suglasnost vlasnika nekretnine koja nije u vlasništvu podnositelja zahtjeva, ovjerenu kod javnog bilježnika ili ugovor o zasnivanju prava služnosti, ukoliko je potrebno izvesti komunalnu vodnu građevinu preko iste;

 

Korisnik građevine:

 • uz gore navedeno i dokaz o pravu korištenja nekretnine;
 • pisano ovlaštenje ili pisanu suglasnost vlasnika nekretnine za podnošenje zahtjeva za priključenje; 

Realizacija priključaka

 • Realizacija priključka započinje podnošenjem zahtjeva za priključenje, koji se nalazi na vrhu stranice (prilikom podnošenja zahtjeva stranka je dužna uplatiti troškove obrade zahtjeva i izdavanja tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja u visini od 200,00 kn uvećano za PDV) uz koje tražitelj prilaže gore navedenu dokumentaciju na uvid,
 • Ukoliko su ispunjeni svi uvjeti za priključenje isporučitelj Komunalno Duga Resa d.o.o. izdaje predračun za tehničko-tehnološke uvjete priključenja i Odluku o odobravanju priključenja, te se sklapa Ugovor koji sadržava podatke o građevini koja se priključuje (mjesto i adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i sl. ) a prilaže mu se i specifikacija vodovodnog materijala i utrošenog rada (izuzevši ugovor o priključenju gdje se primjenjuje plaćanje solidarne cijene),
 • Tražitelj priključka ostvaruje pravo na priključak podmirivanjem troškova tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja, a tehnička služba Komunalno Duga Resa d.o.o. organizira realizaciju priključka po uvjetima sklopljenim u ugovoru,
 • Ako za priključenje ne postoje tehničko tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će se odbiti;

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!