Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

Odluka o cijeni vodne usluge

ODLUKA_o_cijeni_vodne_usluge_-_javne_vodoopskrbe_i_javne_odvodnje.pdf

Temeljem čl. 206 st 5. Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14) i čl. 8. Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10), direktor Komunalnog Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, Duga Resa, Nikola Car, ing. dana 20.07.2015. god. donosi ovaj dokument.

CJENIK USLUGE JAVNE ODVODNJE

CJENIK_vodne_usluge_-_javne__vodoopskrbe_i_javne_odvodnje_Komunalno_Duga_Resa_d.o.o..pdf

Temelj Odluke o cijeni vodne usluge - javne vodoopskrbe i javne odvodnje Komunalnog Duga resa d.o.o. od dana 20.07.2015. godine direktorica Komunalnog Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, Duga Resa d.o.o., Josipa Škrtić Pucarević, dipl.iur., dana 01.07.2017. god. donosi ovaj dokument.

Izmjene i dopune cjenika vodnih usluga - javne vodoopskrbe i javne odvodnje Komunalnog Duga Resa d.o.o.

Izmjene_i_dopune_cjenika_vodnih_usluga_-_javne_vodoopskrbe_i_javne_odvodnje_Komunalnog_Duga_Resa_d.o.o..pdf

Temeljem Odluke o cijeni vodne usluge - javne vodoopskrbe i javne odvodnje Komunalno Duga Resa d.o.o. od dana 20.07.2015. godine direktor Komunalnog Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, Duga Resa, Ivan Klokočki ing.građ., dana 02.05.2018.god. donosi ovaj dokument.

Svi korisnici naših usluga imaju pravo izjaviti prigovor na dostavljene račune, na koji ćemo prigovor pravovremeno odgovoriti u prvom stupnju, a protiv tog odgovora korisnici imaju pravo izjaviti reklamaciju, o kojoj će odlučiti Povjerenstvo za reklamacije potrošača tvrtke KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o., kao drugostupanjsko tijelo.

Cjenik za obavljanje komunalne djelatnosti - crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crpnih jama na području Općine Netretić i Općine Žakanje

CJENIK.pdf

Temeljem Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti - crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crpnih jama na području Općine Netretić od dana 10.03.2011. god.i Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti - crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih jama na području Općine Žakanje od dana 04.04.2011.god., direktor Komunalnog Duga Resa d.o.o. Kolodvorska 1, Duga Resa,

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!