Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

KRIZNI PLAN - MOGUĆA EPIDEMIJA UZROKOVANA POJAVOM KORONA VIRUSA COVID-19 NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE13.03.2020 | Novosti | Autor/ica: Administrator: Ivan Klokočki


      

KRIZNI PLAN

KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o.

 

 

MOGUĆA EPIDEMIJA UZROKOVANA POJAVOM KORONA VIRUSA COVID-19 NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

                       

Duga Resa, ožujak  2020.

 

SADRŽAJ:

 

1.      OPĆENITO O KOMUNALNOM DUGA RESA d.o.o. 3

2.      KRIZA I KRIZNO KOMUNICIRANJE.. 4

3.      KRIZNI PLAN.. 5

3.1.      Svrha i razvoj programa upravljanja krizom Komunalno Duga Resa d.o.o. 5

3.2.      Kategorije incidenta. 6

3.3. Sprječavanje incidenta. 7

3.4. Planovi djelovanja. 8

3.5. Popis osoba za kontakt 8

3.6. Osnovni elementi plana upravljanja kriznim situacijama. 9

4.      POLITIKA KOMUNALNOG DUGA RESA d.o.o. 10

5.      POSTUPANJE TJEKOM KRIZE.. 10

6.      POSTUPANJE NAKON KRIZE.. 11

7.      SITUACIJSKA PROSTORIJA.. 11

8.      KONTAKT S MEDIJIMA.. 12

9.      KONTAKT S JAVNOSTIMA.. 13

10.        POPIS RADNJI KOJE TREBA PODUZETI U SLUČAJU DA SU MEDIJI PRVI JAVILI VIJEST O KRIZI  13

11.        KONTAKTI S POLICIJOM, DRŽAVNIM AGENCIJAMA I OSTALIM JAVNOSTIMA.. 13

12.        PLANIRANJE DUŽNOSTI UNUTAR KRIZNOG STOŽERA.. 14

12.1.   Sastav i ovlasti kriznog stožera. 14

12.2.   Slijed planiranja postupaka. 14

1.      OPĆENITO O KOMUNALNOM DUGA RESA d.o.o.

Postojećim vodoopskrbnim sustavom kojim upravlja tvrtka Komunalno Duga Resa d.o.o.  se opskrbljuje područje grada Duge Rese sa širom okolicom, kao i susjedne općine našeg područja :

  • dio općine Generalski Stol ( Gornji Zvečaj, Lipa, Gradišće )
  • općinu Bosiljevo (  Beč, Bitorajci, Bosanci, Bosiljevo, Dani, Dugače, Fratrovci, Fučkovac, Glavica, Grabrk, Hrsina, Jančani, Johi, Kasuni, Korenić Brdo, Kraljevo Selo, Krč Bosiljevski, Laslavići, Lipovšćaki, Lisičina Gorica, Malik, Mateše, Milani, Novo Selo Bosiljevsko, Orišje, Otok na Dobri, Podrebar, Podumol, Potok Bosiljevski, Pribanjci, Rendulići, Resnik Bosiljevski, Sela Bosiljevska, Skoblić Brdo, Soline, Spahići, Strgari, Špehari, Umol, Varoš Bosiljevski, Vodena Draga, Vrhova Gorica, Žubrinci )
  • općinu Netretić (Baići, Bogovci, Brajakovo Brdo, Bukovje Netretićko, Culibrki, Donje Prilišće, Dubravci, Dubravčani, Goli Vrh Netretićki,Kolenovac,Kučevice, Kunići Ribnički, Ladešići, Lončar Brdo, Lonjgari, Maletići, Mali Modruš Potok, Mračin, Mrzljaki, Netretić Novigrad na Dobri,Pavičići, Piščetke,  Račak, Rešetarevo, Rosopajnik, Skupica, Srednje Prilišće, Straža, Tončići, Veliki Modruš, Potok, Vinski Vrh, Vukova Gorica, Zaborsko Selo, Zagradci, Završje Netretićko)
  • općinu Krnjak (Dugi Dol, Budačka Rijeka, Grabovac Krnjački, Grabovac Vojnićki, Hrvatsko Žarište, Krnjak, Poljana Vojnićka, Donji Budački, Mlakovac, Gornji Mlakovac, Pavković Selo, Bijeli Klanac, Brebornica)
  • općina Barilović (dio Belajskih Poljica, Banjsko Selo, Belajski Malinac, Podvožić, Gornji Velemerić, Donji Velemerić, Koranski Brijeg, Leskovac Barilovački, Carevo Selo, Križ Koranski, Šćulac)

Vodozahvatištem ˝ Novigrad na Dobri˝  se zahvaćena ( kapaciteta  qcrp = 42,0 l/sek) voda nakon zahvatne građevine potisnim cjevovodom dovodi do uređaja za kondicioniranje, gdje se pročišćavanjem i dezinfekcijom voda priprema za distribuciju. Tlačenjem vode do vodospreme ˝stara Vidanka˝ V = 1000 m3 se osiguravaju operativne rezerve vode, kako bi se stalnim količinama izravnavale oscilacije u potrošnji.

Vodozahvatište ˝ Završje ˝  egzistira ispostavom vode građevinom za kaptažu izvora Popošćak, iz koje se crpnom stanicom ˝Završje˝ (kapaciteta  qcrp = 10,0 l/sek) puni vodosprema ˝ Završje-Sv. Križ˝ V = 500 m3. Gravitacioni cjevovod vodu dovodi do vodospreme ˝ Podbil ˝ V = 250 m3 na koju je priključen vodovod ˝ Netretić-Vukova Gorica ˝. Spomenuti cjevovodni sustav je gravitacioni, no grananjem nakon prekidne komore u naselju ˝ Straža˝ ogranak vodovoda ˝ Dubravci-Zvečaj ˝ postaje tlačno-gravitacioni crpnom stanicom ˝ Sladić ˝ kojom su osigurani preduvjeti punjenje vodospreme ˝ Babićka ˝ V = 400 m3, kojom se snabdijeva Gradišće, Lipa i sva naselja do Zvečaja.  

Vodozahvatište ˝Donji Velemerić ˝ (kapaciteta  qcrp = 24,0 l/sek) crpi vodu iz bušenog zdenca dubine 20 m, kojim se ubiru podzemne vode slobodnog vodnog lica. Pumpnom stanicom ˝Petak˝ se voda potiskuje kroz tlačno-gravitacioni sustav do vodospreme ˝ Martinšćak ˝ V = 600 m3 ( na koti 206,0 m.n.m  ). Bitno je nadodati da se eksploatacijom vode iz vodospreme ˝ Martinšćak˝ do vodospreme ˝ Vinica ˝ V = 1200 m3 ( dužine 486,0 m ) glavni cjevovod grana u sekundarnu vodoopskrbnu mrežu, ćime se opskrbljuju naselja Podvožić, Banjsko Selo, Pečurkovo Brdo i Belajska Vinica.  

2.      KRIZA I KRIZNO KOMUNICIRANJE

             

Kriza kao nepredviđeni i iznenadni događaj svojim sadržajem ozbiljno prijeti ugledu tvrtke, određene institucije, političke stranke, javne ustanove ili pojedinca. Ona svojim nastajanjem kod u određenoj sredini i kod njenih dionika izaziva stres, a kojega možemo promatrati kroz nesigurnost i nesvakidašnje ponašanje. Mogući negativni učinci krize našu pažnju usmjeravaju na naovonastalu situaciju, što se zbog svoje prirode može negativno reflektirati na redovne poslovne aktivnosti.

Kriza je neočekivana i ne događa se unutar svakodnevnog rutiniranog obavljanja djelatnosti kojom se tvrtka bavi. Ipak svakoj kriznoj situaciji trebali bi prethoditi neki znakovi ili određene slabosti. Posebno su na krizu osjetljive tvrtke koje su prolazile kroz krizne situacije i na neki su način već pokazale svoju ranjivost. Ponekad se tvrtke koncentriraju na sanaciju posljedica krize da pravovremeno ne uočavaju moguće nove krizne situacije. Kako organizacija odgovara na krizu, njeno nastajanje i tijek njenog rješavanja, najčešće se povezuje sa njenom poslovnom strategijom i cjelokupnim sustavom upravljanja u kriznim situacijama. Uzroci nastajanja krize mogu biti različiti, od ekoloških incidenata, poslovnih promašaja, lošeg upravljanja, korupcije i slično, njeni učinci mogu biti višestruki.

U kriznom planiranju najvažnije je odrediti krizni tim sa jasno definiranom zapovjednom vertikalom, čija je odgovornost sukladna zapovjednoj razini. Svaki krizni plan mora sadržavati jasne smjernice koje se definiraju temeljem pravnih tumačenja stručnjaka iz tog područja kako se ne bi dogodili pravni propusti koji bi mogli naštetiti kako tvrtci tako i njenim dionicima. Česte su pogreške u prikrivanju krize, što se nikako ne bi trebalo činiti jer će se njeni učinci kad tad vidjeti. Javnost i ostali dionici više će cijeniti iskrenost. U koliko se kriza pokušava sakriti pred medijima to će zasigurno rezultirati negativnim publicitetom koji bi mogao uništiti ugled tvrtke. Prvi koji će osjetiti krizu su zaposlenici tvrtke i njeni ključni dionici, a upravo su oni ti s kojima treba uspostaviti dobar i korektan odnos.

Umješnost upravljanja u kriznoj situaciji i kriznom komuniciranju je važan čimbenik o kojemu ovisi u kojem će obimu tvrtka imati negativne posljedice po svoju reputaciju i u kojoj će mjeri krizu iskoristiti za naovu poslovnu priliku.

 

3.      KRIZNI PLAN

 

Upravljanje u kriznim situacijama je složen proces. Plan upravljanja krizom ne može biti do u detalje isplaniran jer je gotovo nemoguće predvidjti sve detalje. Iznimno je važno odrediti dionike koji iznutra i izvana moraju biti upoznati sa nastalom kriznom situacijom. Prije nego nastane kriza mora se znati kakav je odnos organizacije i njenih dionika. Loši odnosi sa ključnim interesnim skupinama dovesti će do pogoršanja krizne situacije.

Ključnu ulogu u kriznim situacijama imaju stučnjaci za krizno komuniciranje koji svojim idejama, poznavanjem proizvodnog i uslužnog programa tvrtke, njenog poslovanja i poslovne kulture daju velik doprinos u kriznoj situaciji i njenom rješavanju.

Pogrešno bi bilo angažirati stručnjake za krizno komuniciranje u trenutku kad je ona već nastala. Upoznavanje vanjskih stručnjaka sa poslovanjem tvrtke u tim trenutcima uzimaju dragocjeno vrijeme koje je u krizi od iznimne važnosti.

 

3.1.     Svrha i razvoj programa upravljanja krizom Komunalno Duga Resa d.o.o.

 

Svrha:

Stalni nadzor i kontinuirano praćenje mogućih kriznih situacija kako bi se u što većoj mjeri smanjili učinci kriznih situacija i kako bi se osigurao kontinuitet obavljanja djelatnosti na području djelovanja Komunalnog Duga Resa d.o.o.

 

Razvoj programa

Plan upravljanja u mogućim kriznim situacijama tvrtke komunalno Duga Resa d.o.o. rezultat je dugogodišnjeg iskustva u obavljanju djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje. Simulacije pojedinih mogućih kriznih situacija, kao i cijeli program upravljanja tijekom krizne situacije u nadležnosti je Kriznog stožera. Aktivnosti Kriznog stožera podijeljene su u slijedeće faze:

-          Formiranje kriznog stožera: prvi radni sastanak, ažuriranje popisa, podjela dužnosti.

-          Priprema plana: drugi radni sastanak kriznog stožera, odgovornosti, aktivnosti, razmatranje scenarija.

-          Simulacija: treći radni sastanak kriznog stožera, simulirana krizna situacija, prijem i dojava informacija.

-          Finaliziranje Programa upravljanja krizom: diskusija o konačnom prijedlogu programa i revidiranje teksta.

Uvjeti

Program upravljanja krizom/incidentom je pisani dokument koji sadrži plan djelovanja u hitnim slučajevima čiji je sastavni dio popis kontakata osoba zaduženih za upravljanje u kriznim situacijama Komunalnog Duga Resa d.o.o. kao i popis vanjskih institucija koje sudjeluju u rješavanju kriznih situacija.

Krizni stožer u Komunalnom Duga Resa d.o.o. čine direktor, rukovoditelj odjela tehničkih poslova, rukovoditeljica odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova, rukovoditeljica odjela računovodstva i financija, rukovoditelj odjela razvoja i investicija, voditelj odsjeka operative i voditeljica odsjeka zaštite na radu. 

 

Problem: moguća epidemija koronavirusom COVID-19.

Mogući problemi: nemogućnost isporuke usluga, nezadovoljstvo zaposlenika i osnivača, financijski gubici i loš poslovni rezultat.

Problemi u Komunalnom Duga Resa:  nemogućnost obavljanja redovne djelatnosti, loši financijski rezultati.

Mogući incidenti: pritužbe korisnika na kvalitetu vode, kraći prekid isporuke usluga, gubitak pozitivnog rejtinga tvtke u javnosti zbog njene netransparentnosti s ključnim dionicima.

Krizna situacija:  Širenje epidemije prouzročene korona virusom COVID-19, velik broj oboljelih u susjednoj Italiji te pojava virusa u karlovačkoj županiji.

 

3.2.     Kategorije incidenta

 

Plan upravljanja u kriznim situacijama ima zadaću dati jasne upute u postupanju kod incidentnih situacija sa namjerom da se njihov učinak svede na najmanju moguću mjeru te da bi se u tvrtci Komunalno Duga Resa d.o.o. zaštitila vrijedna imovina jednako kao i stečena reputacija.  

 

 

 

Incidentne situacije su podijeljene u pet imovinskih kategorija, a to su:

Ljudi: gubitak ključnih djelatnika, velik broj oboljelih i smrtni slučajevi kao posljedica  širenja epidemije.

Proizvod i zaštitni znaci: pritužbe korisnika, sudski sporovi,

Infrastruktura: nemogućnost pravovremenih intervencija i poteškoće u opskrbi stanovništva pitkom vodom.

 

            3.3. Sprječavanje incidenta

 

Procjena mogućih incidenata/opasnosti za poslovanje

Tvrtka Komunalno Duga Resa d.o.o. ima uobičajenu proceduru nadzora i kontrole za prepoznavanje i procjenu mogućih incidentnih situacija. Neki od mogućih incidenata  sadržani su u slijedećoj tablici.

 

Mogući incident

Vjerojatnost

Učinak

Stupanj opasnosti

Stupanj ranjivosti

Prioritet

Odgovorni za djelovanje

Zaposlenici (velik broj oboljelih)

VELIKA

ZNAČAJAN

VISOK

NIZAK

UMJEREN

Direktor i rukovoditelji odjela

Ekološka katastrofa

UMJERENA

ZNAČAJAN

VISOK

NIZAK

UMJEREN

Direktor i Rukovoditelj odjela tehničkih poslova

Greške na proizvodu

VELIKA

ZNAČAJAN

SREDNJI

SREDNJI

UMJEREN

Rukovoditeljica odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova

Promijene u propisima

VELIKA

UMJEREN

SREDNJI

SREDNJI

UMJEREN

Rukovoditelj odjela tehničkih poslova

Opći gospodarski uvjeti u državi

MALA

UMJEREN

NIZAK

SREDNJI

NIZAK

-

Tablica 1. Neki mogući incidenti za komunalno Duga Resa d.o.o.

 

 

3.4. Planovi djelovanja

 

Prema istaknutim opasnostima koje prijete poslovanju Komunalno Duga Resa d.o.o. pripremljeni su planovi djelovanja kojima je zadaća umanjiti mogućnost njihova nastanka.

Mogući incident

Prioritet

Što je potrebno poduzeti?

Odgovorni za djelovanje

Zaposlenici (nepridržavanje uputa za poduzimanje mjera smozaštite)

UMJEREN

Procedure unutarnje revizije i nadzora

Direktor i voditelji odjela

Ekološka katastrofa

UMJEREN

U suradnji sa županijom i JLS treba ažurirati planove za osiguranje  kontinuiteta poslovanja

Direktor i Voditelj odjela tehničkih poslova

Greške na proizvodu

UMJEREN

Unutarnja kontrola i nadzor, Ovlašteni nadležni laboratorij

Procedure za ublažavanje stanja

Rukovoditelj odjela tehničkih, Voditelj operative, Voditelj ovlaštenog laboratorija

Promijene u propisima

UMJEREN

Praćenje utjecaja izvan Komunalnog Duga Resa d.o.o.

Rukovoditeljica odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova

Opći gospodarski uvjeti u državi

NIZAK

Praćenje utjecaja izvan Komunalnog Duga Resa d.o.o.

Rukovoditeljica odjela  računovodstva i financija

Tablica 2: Plan djelovanja za moguće incidente u Vodovodu i kanalizaciji

 

3.5. Popis osoba za kontakt

 

Članovi kriznog stožera:

Direktor: Ivan Klokočki, br. mob. +385 91 246 046 (VPN 214)

Rukovoditelj odjela tehničkih poslova, tel. +385 91 2844 280 (VPN 280), tel. 047 851 003

Rukovoditeljica odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova: Irena Hribljan, mob. +385 3844 308 (VPN 213)

Rukovoditeljica odjela  računovodstva i financija: Ljiljana Karas, mob. +385 91 2844 290 (VPN 290)

Rukovoditelj odjela razvoja i investicija: Ivan Klokočki, mob. +385 91 2844 301 (VPN 205)

Voditelj odsjeka operative: Ivica Latković, mob. +385 91 2844 295 (VPN 295)

Voditeljica odsjeka zaštite na radu, Petra Mrzljak, + 385 98 172 3030 (VPN 208)

Vanjski suradnici:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje:  112

Policija: 192;   Vatrogasci: 193;   Hitna pomoć: 194

Zavod za javno zdravstvo karlovačke županije: 047 411 258

3.6. Osnovni elementi plana upravljanja kriznim situacijama

 

Kontrolni popis za plan upravljanja kriznim situacijama  

U slučaju krize, a u prilikama kada nije moguća primjena uobičajenih metoda Kriznog upravljanja, primjenjuju se mjere iz ovog popisa.

Sastanak i procjena stanja

Direktor saziva sjednicu Kriznog stožera kako bi se analiziralo i procijenilo stanje te da bi se temeljem toga razmotrile moguće posljedice odnosno počelo primjenjivanje izvanrednih planova.

Prvu procjenu stanja daju:

-          Rukovoditelj odjela tehničkih poslova

-          Rukovoditeljica odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova

-          Rukovoditeljica odjela računovodstva i financija

-          Rukovoditelj odjela razvoja i investicija

-          Voditelj odsjeka operative

-          Voditelj odsjeka zaštite na radu

-          Ovlaštenik za informiranje (incidenti vezani za medije ili negativni publicitet);

Situacijska prostorija

Dvorana za sastanke u kojoj se nalazi, telefon, telefaks, osobno računalo, internetski pristup, fotokopirni uređaj, radio, TV, uredski stolovi i stolice.

Kontakt s vlastima/policijom

Ovlaštenik za informiranje zadužen za kontakt sa medijima i osnivačem.

Zapisnik o događanjima

Redovito praćenje svih događanja kako bi se pripremile informacije za uključene javnosti.

Dokazi

Sve dokaze o incidentu čuva Rukovoditeljica odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova.

 

4.      POLITIKA KOMUNALNOG DUGA RESA d.o.o.

 

Upravljanje u kriznim/incidentnim situacsijama temelji se na pisnom Planu za upravljanje. On se primjenjuje u svim odjelima organizacije. Svaki pojedini incident/kriza reflektira se na tvrtku Komunalno Duga Resa u cjelini. Tijekom krize nužno je iznositi istinu o epidemiji, a sve potrebne aktivnosti provodi Krizni stožer.

5.      POSTUPANJE TJEKOM KRIZE

 

Ukoliko se utvrdi da rizik ne postoji, Krizni stožer će sazvati prvu sjednicu i o zaključcima će informirati Osnivača i Nadzorni odbor. U slučaju da se utvrdi da kriza/epidemija postoji odmah se mora kontaktirati Osnivača komunalnog Duga Resa kako bi se uspostavio kontinuirani kontakt sa između Osnivača i Kriznog stožera.

Obaveza je Kriznog stožera o nastaloj situaciji odmah informirati sve zaposlenike Komunalnog Duga Resa d.o.o. te o svim događanjima i postupanjima mora se voditi Zapisnik. Pored toga obaveza je izvjestiti lokalnu vlast te nadležne državne institucije. U kriznim/incidentnim situacijama od iznimne je važnosti brza reakcija, a najvažnija su prva 24 sata. Jednako je tako nužno informiranje javnosti koja je izravno ili neizravno pogođena incidentnom/kriznom situacijom. Informacije koje se tom prilikom iznose moraju biti istinite i vjerodostojne. Pri tom se mora voditi briga o tome koje su informacije za objavu a koje je potrebno dodatno analizirati i provjeriti te pripremiti izvješće kojega će javnosti priopćiti glasnogovornik.

 

 

 

6.      POSTUPANJE NAKON KRIZE

 

Krizni stožer saziva sjednicu i održati će sastanak temeljen na SWOT analizi koja je osnovno “oruđje” menadžera u kreiranju poslovne strategije. Temelj svih strategija je analiza nastale ili pretpostavljene situacije. Analiza svih vanjskih i unutarnjih dionika jedan je od ključnih elemnata kako bi se postigao željeni cilj.

Prednosti

Što se dogodilo? Kako smo reagirali? Koje su bile naše prednosti? Što smo dobro napravili?

Slabosti:

Koja je bila naša slabost? U čemu smo zakazali? Što moramo ubuduće izbjegavati? Što se može poboljšati?

Mogućnosti: Koje mogućnosti vidimo u tome kako bi unaprijedili naše poslovanje? O kojim trendovima u vanjskom okolišu moramo voditi računa?

Prijetnje: Na koje prepreke nailazimo prilikom suočavanja s incidentom? Kako naša konkurencija postupa u istim okolnostima? Da li smo pripremljeni suočiti se s opasnošću koja prijeti našem poslu?

7.      SITUACIJSKA PROSTORIJA

 

Prostorija za održavanje sastanaka Kriznog stožera mora biti sigurna i opremljena preglednom kartom distributivnog područja na kojoj je moguće odrediti lokaciju krizne situacije. Pored toga u prostoriji se moraju nalaziti: telefon, telefaks, internetski pristup, osobno računalo, printer, televizor, radio i više primjeraka Kriznog programa.

 

 

 

 

8.      KONTAKT S MEDIJIMA

 

Nakon što su se analizirale pristigle informacije i Krizni stožer se je usaglasio, stručnjak za informiranje će zatražiti odobrenje od Uprave da se sa potrebitim informacijama obrati javnosti putem novinarskog priopćenja.

 

9.      KONTAKT S JAVNOSTIMA

 

U slučajevima nastale krize treba analizirati uzroke nastanka krize. Treba utvrditi odgovornosti i razmotriti da li su se poduzele sve potrebne predradnje kako bi onemogućili nastanak krize/incidenta. Odluku o podnošenju priopćenja za javnost donosi Direktor sa suradnicima.

 

10.  POPIS RADNJI KOJE TREBA PODUZETI U SLUČAJU DA SU MEDIJI PRVI JAVILI VIJEST O KRIZI

 

1.      Zabilježiti ime; broj - ime medija - osobe koja je nazvala

2.      Zabilježiti datum i vrijeme

3.      Tražiti od novinara informaciju o njihovim izvorima te o izvoru njima raspoloživih informacija

4.      Netreba komentirati novinare niti davati bilo kakve informacije jer bi ih novinari mogli zloupotrijebiti

5.      O informacijama primljenim od medija treba upoznati Krizni stožer

6.      O istome treba informirati Osnivača

 

11.  KONTAKTI S POLICIJOM, DRŽAVNIM AGENCIJAMA I OSTALIM JAVNOSTIMA

 

U slučajevima ekološkog incidenta obaveza je obavijestiti policiju radi provođenja sigurnosnih mjera prema lokalnom stanovništvu. Direktor je zadužen za uspostavljanje kontakta između komunalnog Duga Resa i policije. Za kontakte sa državnim institucijama zaduženi su rukovoditelj pojedinih odjela sukladno dodijeljenim obavezama iz Kriznog programa.

 

 

12.  PLANIRANJE DUŽNOSTI UNUTAR KRIZNOG STOŽERA

     

12.1. Sastav i ovlasti kriznog stožera    

 

Osnivač Komunalnog Duga Resa d.o.o. daje potporu djelovanja i s time određene ovlasti Kriznom stožeru, a ujedno i određuje voditelja Kriznog stožera.

Zadaci pojedinig članova:

Voditelj Kriznog stožera:

-          određuje postupke djelovanja i odlučivanja unutar smog stožera. 

Članovi Kriznog stožera:

Vrše analize pristiglih informacija, donose odluke i prenose ih Osnivaču. Koristeći različita iskustva, vještine i alate doprinose smnjenju gubitka za Komunalno Duga Resa d.o.o.. Rukovoditeljica odjela računovodstva i financija zadužena je za sve financijske tokove.

Odgovornost Kriznog stožera:

Krizni stožer ne bi trebao imati više od šest članova. Prema potrebi može se proširiti na vanjske stručnjake. Članovi moraju biti upoznati sa svim procesima rada, a isto tako mora im biti osiguran nesmetan pristup odgovarajućoj dokumentaciji kao i potrebnim telefonskim kontaktima. Sukladno osobnim stručnostima i iskustvom podijeljena je i odgovornost članova Kriznog stožera.

 

12.2. Slijed planiranja postupaka

 

Prije krize: - akcije, prosudba, analiza, komunikacija, stvaranje 'spremnosti na izvanredno stanje', identifikacija područja gdje je potrebna priprema za nadolazeću situaciju, osigurati produktivnu razmjenu informacija prije nastupa kriznog stanja.

Tijekom krize: - akcije, prosudbe, analiza, uspostavljanje veze; samo radnje koje se ne mogu izvršiti za vrijeme događaja.

Poslije krize: - procjena, analiza, restrukturiranje i nastavak rada.

Niže je navedena tablica popisa funkcija i zadaća prije, tijekom i poslije krize za Komunalno Duga Resa d.o.o..

Funkcija

Prije krize

Tijekom krize

Poslije krize

Direktor

- potvrđuje ciljeve Plana

- definira zadaće

- definira dužnosti i ovlasti

- informira Krizni stožer

- aktivira i upravlja Kriznim stožerom

- provjerava napredovanje Kriznog stožera

- daje preporuke i upute

- daje konačne odluke

- vodi komunikaciju na najvišoj razini

- ocjenjuje učinkovitost Kriznog stožera

- provjerava učinkovitost

- razmatra preporuke za razdoblje poslije krize

Rukovoditelj odjela tehničkih poslova

- razvijaj strategiju

- definiraj odgovornosti i ovlasti

- utvrđuje procedure

- utvrđuje proračun i nadzor rada

- provjerava resurse za rješavanje krize

- osigurava vođenje zapisnika o aktivnostima Kriznog stožera

- objava informacija

- piše konačan izvještaj o incidentu

- ocjenjuje planiranje te sadržaj i raspored obuke

Rukovoditeljica odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova

- osobna odgovornost članova Kriznog stožera

- utvrđuje procedure i provjerava strategije

- utvrđuje zakonske obveze

- sastavlja popis unutarnjih/vanjskih resursa

- sastavlja dokument o sigurnosnoj politici

- organizira psihološku pomoć

- provjerava i primjenjuje sve važeće strategije

- provjerava vanjsku komunikaciju

- savjetuje vezano za zakone i daje smjernice

- osigurava kadrovsku evidenciju

- osigurava komunikaciju zaposlenika

- procjenjuje djelovanje akcija Kriznog stožera za žrtve i obitelji

- provjerava praćenje incidenata

- ispunjava završno izvješće o incidentu u smislu pravnih posljedica

- učinkovitost planiranja

- ispitivanje dugoročnih učinaka krize na zaposlenike i njihove obitelji

Stručnjak za informiranje

- razvija opće strategije odnosa s javnostima, medijima i drugim organizacijama

- razvija procedure vezano za izjave, vijesti i sl.

- ostvaruje kontakte s agencijama i državnim službama

- vodi računa da se primjenjuje monitoring u: sakupljanju informacija i procjena stanja te redoviti kontakti sa središnjicom

- interna komunikacija

- vođenje evidencije

- provjerava svu komunikaciju

- pregledava evidenciju o incidentu

- izrađuje završno izvješće o događaju i reakciji/djelovanju službe za javne odnose

Rukovoditeljica odjela računovodstva i financija

- utvrđuje bankovne izvore, komunikacijske i akvizicijske metode za oslobađanje sredstava

- organizira identifikaciju valute

- utvrđuje posljedice u smislu poreza i osiguranja

- provjerava proračune

- vrši i evidentira sve financijske transakcije

- provjerava sve odluke u odnosu na financijsku politiku

- radi kao veza u financijskoj zajednici

- preispituje učinak krize na financije

- ispunjava završno izvješće najvišem rukovodstvu o financijskim implikacijama krize

Tablica 3: Funkcije u Komunalnom Duga Resa d.o.o.  i njihova zaduženja prije, tijekom i nakon krize

 
Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!