Javna nabava

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!

nema novosti u popisu.

Temeljem čl. 80. st. 2. t.1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 120/16) Komunalno Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, Duga Resa, OIB: 26222996778 (u daljnjem tekstu: Naručitelj) kao javni naručitelj objavljuje: POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

Komunalno Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, Duga Resa, OIB: 26222996778 ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  • IZGRADNJA HOTELI d.o.o., u stečaju, Emila Antića 78, Selce, OIB: 8462001075;
  • KLBAU d.o.o., Donje Mrzlo Polje Mrežničko 79, Duga Resa, OIB: 26589198775,
  • IZGRADNJA TURIZAM d.o.o., Emila Antića 78, Selce, OIB: 9883753658;
  • GALMARK d.o.o., Svibanjska 2, Duga Resa, OIB 39603994318;
  • MIKRA d.o.o., Bana Josipa Jelačića 25A, Duga Resa, OIB: 10006737007;
  • PEKARA DUJAM obrt za pekarsko trgovačku djelatnost,  Straža 8, 47271 Općina Netretić, MBO:90109252;

Ugovor sklopljen sa navedenim gospodarskim subjektima je ništetan.

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o javnoj nabavi NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14

Imate pitanje? Zanima Vas nešto?
KONTAKTIRAJTE NAS!

KONTAKT OBRAZAC!